Stel cookie voorkeur in

Intern Begeleider

De intern begeleider is de spil in de leerlingenzorg binnen de school. Zij heeft als taak het begeleiden, coachen en ondersteunen van de leerkrachten bij het uitvoeren van het onderwijs in de groepen. Dit doet zij door het voeren van gesprekken en het regelmatig observeren in de klassen. Ook voert zij overleg met externe hulpverlenende instanties die betrokken zijn bij de leerlingen.
de intern begeleider is voorzitter van de Commissie van Begeleiding (voor informatie over de CvB zie elders op deze site).

Daarnaast zorgt de intern begeleider voor het coördineren van het zorgsysteem. Met behulp van dit systeem wordt tweemaal per jaar aan de hand van landelijk genormeerde toetsen (CITO) in kaart gebracht hoe de leerlingen zich op een aantal terreinen ontwikkelen. Na iedere toetsperiode houdt de intern begeleider met iedere leerkracht een groepsbespreking om de resultaten van de gemaakte toetsen te analyseren en eventuele vervolgacties te bespreken. Zo wordt een beeld gevormd van het niveau van de groep, het gebruik van de methoden en de gehanteerde didactische werkvormen.
De intern begeleider stelt ontwikkelingsperspectieven op voor alle leerlingen, bespreekt deze met de leerkrachtenen zorgt dat deze actueel blijven.

Ook is de intern begeleider verantwoordelijk voor een aantal beleidstaken op het gebied van de zorgverbreding. Zij heeft daarvoor regelmatig overleg met de directeur over de zorg in de school.

Kortom, de intern begeleider is een spin in het web binnen de school als het gaat om de zorg voor de leerlingen.