Stel cookie voorkeur in

Medezeggenschapraad

Doelstelling Medezeggenschapsraad (MR)
In de “Wet op de Medezeggenschap voor Scholen (WMS)” is bepaald dat aan elke school een MR verbonden is. Het doel van de wet is om betrokkenen (personeel en ouders) bij de school in de gelegenheid te stellen invloed uit te oefenen op de beleidsvorming en /of de uitvoering  daarvan.


De MR stelt zich ten doel daarover constructief mee te denken. Uitgangspunt hierbij is steeds dat het belang van de leerlingen (kwaliteit van onderwijs) voorop staat.


De MR wil zich goed kunnen voorbereiden en goed mee kunnen denken over beleidszaken die onze school aangaan. Ze bespreekt deze met de directeur. Deze worden vervolgens in een jaarplanning geagendeerd. Anders dan bijvoorbeeld de ouderraad heeft de MR bepaalde bevoegdheden zoals het verlenen van instemming of het geven van advies. De directie moet dan ook over bepaalde onderwerpen eerst instemming of advies vragen aan de MR, voordat ze een besluit neemt.

Samenstelling MR

De MR is samengesteld uit een personeelsgeleding en een oudergeleding. Een voltallige MR bestaat uit drie ouders en drie personeelsleden .

De samenstelling voor het seizoen 2019-2020 is als volgt:

  • Jaap Bouwman; oudergeleding  (voorzitter)
  • Martijn Biever, oudergeleding
  • Fenna Vilchis van de Tas, oudergeleding
  • Patrick Huggers; personeelsgeleding
  • Marianne Dubois; personeelsgeleding
  • Agnes Arends; personeelsgeleding